Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci,

w tym trudnym czasie musimy się wzajemnie wspierać i pamiętać o takich wartościach jak empatia i otwartość na potrzeby innych. W związku z powyższym na platformie Teams zostanie uruchomiony specjalny kanał dla maturzystów pod nazwą „Kursy przedmaturalne”, ponieważ proponujemy naszym Absolwentom, tuż przed maturą, szybki kurs powtórkowy z takich przedmiotów jak: matematyka, język angielski, język polski na poziomie podstawowym.

Poniżej przedstawiam harmonogram, zakres tematyczny i czasowy oraz prowadzących kurs.

Katarzyna Wach

Dyrektor I LO w Lęborku

Matematyka, 3 czerwca 2020 roku

15.00 - 18.00

 prowadząca: mgr Dorota Wojnarowicz-Kobiela

Harmonogram

 1. Omówienie podstawowych zagadnień maturalnych z takich działów jak:

     LICZBY RZECZYWISTE                                                                                                                     

 • Działania na potęgach i pierwiastkach, notacja wykładnicza
 • Definicja logarytmu, działania na logarytmach
 • Obliczenia procentowe
 • Błąd względny i bezwzględny
 • Liczba przeciwna, odwrotna, liczba wymierna, liczby pierwsze i złożone

WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

 • Wzory skróconego mnożenia
 • Usuwanie niewymierności z mianownika
 • Podstawowe przekształcenia algebraiczne (dodawanie, odejmowanie jednomianów, mnożenie sum algebraicznych, wyłączanie czynnika poza nawias)

RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

 • Rozwiązywanie równań i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
 • Równanie tożsamościowe, równanie sprzeczne
 • Układy równań
 • Równania kwadratowe, wyróżnik równania kwadratowego, nierówności kwadratowe, równania w postaci iloczynowej, równania wymierne

FUNKCJE

 • Określenie funkcji
 • Własności funkcji
 • Przekształcenia wykresów funkcji – przesunięcia, symetrie
 • Funkcja liniowa – wykres, własności, współczynnik kierunkowy
 • Równoległość i prostopadłość prostych
 • Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej
 • Wykres funkcji kwadratowej – współrzędne wierzchołka paraboli, oś symetrii, zbiór wartości, przedziały monotoniczności
 • Wartość najmniejsza i największa funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym
 • Proporcjonalność odwrotna
 • Funkcja wykładnicza i jej wykres

CIĄGI

 • Wyrazy ciągu, wykres, definicja
 • Ciąg arytmetyczny – wzór na n – ty wyraz, suma wyrazów ciągu arytmetycznego, własności ciągu arytmetycznego
 • Ciąg geometryczny – własności, wzór na n – ty wyraz, suma wyrazów ciągu geometrycznego

TRYGONOMETRIA

 • Funkcje trygonometryczne kąta ostrego – sinus, cosinus, tangens
 • Funkcje trygonometryczne kąta wypukłego
 • Związki między funkcjami trygonometrycznymi
 • Współczynnik kierunkowy prostej
 • Obliczanie wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego, gdy…
 • Odczytywanie z tablic wartości funkcji trygonometrycznych

PLANIMETRIA

 • Kąty
 • Cechy podobieństwa trójkątów
 • Skala podobieństwa
 • Pola i obwody figur ( m. in. trójkąt równoboczny)
 • Twierdzenie Pitagorasa
 • Symetralna odcinka, dwusieczna kąta
 • Wzajemne położenie prostej i okręgu
 • Wzajemne położenie dwóch okręgów
 • Twierdzenie o odcinkach stycznych do okręgu
 • Okrąg opisany na trójkącie, okrąg wpisany w trójkąt (trójkąt równoboczny, kwadrat)
 • Kąt środkowy, kąt wpisany, twierdzenie o kącie wpisanym i środkowym
 • Okrąg, koło, długość łuku, pole wycinka, pole pierścienia

GEOMETRIA ANALITYCZNA

 • Odległość dwóch punktów
 • Środek odcinka
 • Równanie prostej
 • Równoległość i prostopadłość prostych
 • Punkty wspólne dwóch prostych
 • Symetria w układzie współrzędnych

STEREOMETRIA

 • Graniastosłupy, ostrosłupy, bryły obrotowe

STATYSTYKA

 • Średnia arytmetyczna, średnia ważona
 • Mediana
 • Dominanta
 • Wariancja
 • Odchylenie standardowe

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

 • Reguła mnożenia
 • Doświadczenia losowe  (rzut monetą, rzut kostką)
 • Prawdopodobieństwo klasyczne
 • Własności prawdopodobieństwa

2.Omówienie PEWNIAKÓW MATURALNYCH.

3. Omówienie strategii rozwiązywania zadań zamkniętych.

4. Zadania typu: Udowodnij, że…; Wykaż, że…

 

 

Język angielski, 4 czerwca 2020 roku

Harmonogram:

 1. 11.00 - 11.50 - czytanie ze zrozumieniem, prowadzący: mgr Mateusz Ziarkowski
 2. 12.00 – 12.50 – środki językowe, prowadzący: mgr Bartosz Stefanowski
 3. 13.00 – 13.50 – słuchanie, prowadząca: mgr Iwona Lis

 

 

Język polski, 5 czerwca 2020 roku

Harmonogram:

 1. 8.00 – 10.00 – rozprawka maturalna (kompozycja tej formy wypowiedzi); czytanie ze zrozumieniem, prowadząca: dr Katarzyna Wach
 2. 10.00- 12.00 – treść i problematyka „Lalki” B. Prusa, prowadząca: dr Katarzyna Harackiewicz
 3. 12.00 – 13.30 – treść i problematyka „Wesela” S. Wyspiańskiego, prowadząca: 

dr Katarzyna Wach

 1. 13.30 – 16.00 – treść i problematyka “Dziadów” cz. 2 i 3 oraz “Pana Tadeusza”, prowadząca: mgr Renata Pietras
 2. 16.00 – 18.00 – treść i problematyka „Bogurodzicy”, utworów Jana Kochanowskiego, prowadząca:  mgr Magdalena Gałka.

 

 

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage