Pedagog szkolny

Aneta Okoń

Tel. 59 86 21 293

 

Zadania, które zostały przypisane pedagogowi w myśl najnowszego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej są następujące:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Kim jest pedagog w naszej Szkole? Jak pomaga?

Dla ucznia: 

 • Konsultacje indywidualne, rozmowy wspierające 
 • prowadzenie zajęć w ramach godzin wychowawczych do dyspozycji wychowawcy 
 • zajęcia psychoedukacyjne prowadzone aktywnymi metodami 
 • udzielanie uczniom pomocy materialnej oraz poprzez kierowanie do specjalistów (według potrzeb) 
 • wspieranie i pomoc w realizacji uczniowskich inicjatyw 

Dla rodzica: 

 • konsultacje indywidualne – poszukiwanie metod wsparcia i pomocy 
 • warsztaty i spotkania ze specjalistami (według potrzeb) 

Dla nauczyciela: 

 • indywidualne konsultacje 
 • wspólne organizowanie pomocy dla ucznia 
 • wymiana doświadczeń 
 • podejmowanie działań profilaktycznych 

certyfikat zadowolony konsument

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage