Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej
I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku

 

I Liceum Ogólnokształcące w Lęborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

  • Osobą kontaktową jest Pani Katarzyna Wach
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Strona internetowa I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku posiada następujące ułatwienia:

  •  na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
  •  możliwość zmiany kontrastu,
  •  możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  •  moduł wyszukiwania,
  •  focus wokół elementów nawigacyjnych, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza,
  •  wyróżniony kontrast odnośników.

 

Dostępność architektoniczna

Adres

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku
ul. Dygasińskiego 14
84-300 Lębork

 

Dostosowanie wejść do budynków

Placówka mieści sie w zabytkowym budynku. Do użytku udostępnione jest wejście główne, dostęp na poszczególne kondygnacje schodami bez udogonień dla osób niepełnsprawnych.

Placówka nie posiada wind.

Placówka nie jest wyposażona w pochylnie.

Placówka nie posiada platform.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Placówka nie posiada pętli indukcyjnej.

Placówka nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W placówce nie ma tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z tłumaczem języka migowego należy zgłosić z wyprzedzeniem.

 

Raport dostępności cyfrowej

 

 

 

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage