Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę  Stowarzyszenia Przyjaciół Żeroma  zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miejscowość Lębork. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej.

 

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość  prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych organizacji zainteresowanych tym samym lub podobnym profilem działania.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 

 Rozdział II

Cele i środki działania

§ 6

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) działalność oświatowa, edukacyjna, wychowawcza i naukowa,

2) działalność kulturalna,

3) działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi, zapobiegająca wykluczeniu,

4) upowszechnianie wiedzy o historii Lęborka i regionu,

5) działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży, poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

6) działalność na rzecz edukacji prozdrowotnej i ochrony zdrowia mieszkańców,

7) działalność wydawnicza,

8) popularyzowanie wiedzy z dziedziny technologii informacyjnych i komunikacyjnych,

9) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi,

10) wspieranie i niesienie pomocy osobom starszym, poszkodowanym lub będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,

11) działalność na rzecz rodzin wielodzietnych,

12) działania wspierające budowanie więzi międzypokoleniowych w społeczeństwie,

13) działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1) finansowe i rzeczowe wspieranie osób prawnych i fizycznych,

2) inicjowanie projektów wynikających z zadań Stowarzyszenia i organizowanie publicznych zebrań i dyskusji nad nimi,

3) organizowanie i propagowanie wymiany mędzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji, wykładów

4) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, okolicznościowych,

5) organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży,

6) organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, dyskusji publicznych i wycieczek związanych z celami Stowarzyszenia,

7) ogłaszanie lub inicjowanie wszelkiego rodzaju odczytów, zjazdów, spotkań autorskich, imprez i wystaw, konkursów wynikających z zadań i działalności Stowarzyszenia,

8) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami i stowarzyszeniami regionu,

9) współdziałanie z innymi jednostkami i organizacjami przeciwko wykluczeniu społecznemu,

10) współpraca ze szkołami podstawowymi w zakresie realizacji zapisów strategii edukacyjnej powiatu,

11) organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów związanych z edukacją w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego,

12) prowadzenie kół zainteresowań, przedmiotowych, zajęć wyrównawczych organizowanych na terenie Szkoły,

13) prowadzenie działalności gospodarczej umożliwiającej pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,

14) zdobywanie i gromadzenie środków finansowych na cele Statutowe Stowarzyszenia, od sponsorów, darczyńców,fundatorów, organizacji państwowych i prywatnych, a także samorządowych i państwowych instytucji krajowych oraz zagranicznych,

15) wydawanie książek, czasopism, ulotek, gadżetów, stron internetowych, biuletynów służących promocji Szkoł, jej tradycji, historii i osiągnięć, w tym ksiąg pamiątkowych, kronik, pamiętników lub utworów literackich autorstwa uczniów lub osób związanych ze Szkołą,

16) przyznawanie honorowych wyróżnień, dyplomów, medali itp. ustanowionych przez Walne Zgromadzenie dla osób lub innych podmiotów prawnych zasłużonych dla Stowarzyszenia, przyznawanie jednorazowego wsparcia finansowego dla uczniów.

 

 

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§ 9

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która pragnie wnieść wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i jest aktywnie zaangażowana w życie społeczności Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Lęborku.

 

§ 10

Członek zwyczajny ma prawo:

1) czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,

2) podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu,

3) zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

 

§ 11

1) Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana celami Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałą składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie pisemnie złożonej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 12

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie.
 3. Członkom honorowym przysługują prawa i obowiązki członka rzeczywistego.

 

§ 13

Członek zwyczajny i wspierający zobowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,

3) regularnego opłacania składki członkowskiej zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.

§ 14

 1. Członków rzeczywistych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

§ 15

Członkowie założyciele Stowarzyszenia z chwilą rejestracji Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi.

§ 16

Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje w razie:

1) pisemnej rezygnacji członka,

2) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy,

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,

4) śmierci członka,

5) rozwiązania się Stowarzyszenia,

6) z innych przyczyn na podstawie uchwały Zarządu.

§ 17

Członkostwo wspierające ustaje w razie:

1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, uchwałą Zarządu,

2) skreślenia z uzasadnionych przyczyn dokonanego uchwałą Zarządu,

3) utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,

4) rozwiązania się Stowarzyszenia.

 

 

§ 18

Członkostwo honorowe ustaje w razie:

1) dobrowolnego zrzeczenia się tej godności,

2) pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu,

3) rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 19

Członkom skreślonym lub wykreślonym z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zebrania.

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna

§ 21

 1. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
 3. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą sprawować swoje funkcje dłużej niż jedną kadencję.
 4. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.

Walne Zebranie

§ 22

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 2. wybór Prezesa,
 3. na wniosek Prezesa powołuje się i odwołuje Wiceprezesa i Członka Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Żeroma,
 4. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
 5. podejmowanie uchwał o przystępowaniu do stowarzyszeń,
 6. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
 8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 9. opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej,

 

 1. ustalanie wysokości składek,
 2.  podejmowanie uchwały dotyczącej bilansu rocznego oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu
 3. Walne Zebrania powinno odbyć się co najmniej raz w roku.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków pisemnie (lub elektronicznie e-mailem na wskazany pisemnie uprzednio adres) co najmniej na 14 dni przed terminem.
 5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów:
 6. w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków,
 7. w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 8. Głosowanie uchwał Walnego Zebrania odbywa się jawnie. Wniosek o utajnienie głosowania uchwał musi być przegłosowany zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie.

§ 23

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu na wniosek Zarządu, Prezesa,  Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
 2. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia winien określić sprawy, które ma rozpatrywać Walne Zebranie.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku.

 Zarząd

§ 24

 1. Zarząd składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Prezydium Zarządu składa się z Prezesa, Wiceprezesa,  i Członka Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 25

 1. Organizację i tryb pracy Zarządu i jego Prezydium określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku i zwoływane są przez Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

1) powoływanie komisji doradczych, które działają na podstawie szczegółowo opracowanego regulaminu,
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
3) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznym Walnego Zebrania,
4) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań,
5) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu członków,
6) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu,
7) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn,
8) zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania,
9) ustanawianie pełnomocników Stowarzyszenia,
10) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
11) powoływanie komisji problemowych i zespołów roboczych.

 

Prezydium Zarządu

§ 27

Prezydium Zarządu w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu prowadzi działalność w zakresie:

1) kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2) nadzorowania i wspierania działalności biura Stowarzyszenia,
3) opracowywania projektów planów działalności i budżetu Stowarzyszenia,
4) inicjowania i prowadzenia innych spraw wynikających z uchwał Zarządu i postanowień statutu.

§ 28

 1. Decyzje Prezydium zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Prezydium i podlegają przedstawianiu na najbliższym posiedzeniu Zarządu do zatwierdzenia.
 2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące.

Komisja Rewizyjna

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 2. W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym może brać udział upoważniony członek Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków Komisji. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie co najmniej dwa razy w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień,
3) sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu.

 

 

§ 31

Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 32

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 33

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1) wpisowe i wpływy ze składek członkowskich,
2) zapisy, darowizny,
3) wpływy z działalności statutowej odpłatnej Stowarzyszenia oraz gospodarczej,
4) wpływy ze zbiórek publicznych i różnego rodzaju imprez,
5) wpływy z loterii i aukcji,
6) dotacje budżetowe, subwencje,
7) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia,

8) dochody z kapitału,

9) inne wpływy.

 


§ 34

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu - w tym Prezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 35

 1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności:
 2. w pierwszym terminie - co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia,
 3. w drugim terminie - zwykłą większością głosów, lecz przy obecności nie mniej niż 1/4 liczby członków.
 4. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.
 5. Zgodnie z art. 31 KPA Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do typowania biegłych - rzeczoznawców i występowania we wszystkich sprawach dotyczących członków Stowarzyszenia.

  Lębork, 27. 10. 2017