"Fake News in the Fake News Age"

 

NR UMOWY 2018-1-EL01-KA229-047996_2

Projekt realizowany w ramach akcji KA229 współfinansowany w ramach programu

Unii Europejskiej Erasmus+

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Lęborku

Czas realizacji: 01.09.2018 do 31.08.2020

Cele:

 • wymiana doświadczeń związanych z szeroko pojętymi problemami rozprzestrzeniania fałszywych informacji na portalach społecznościowych w poszczególnych krajach partnerskich

 • upowszechnienie nowoczesnych narzędzi nauczania, zdobycie umiejętności pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych

 • nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z innych krajów UE

 • poprawa znajomości języka angielskiego ( przełamanie barier w komunikacji )

 • zwiększenie świadomości międzykulturowej

Priorytety:

 • współpraca międzynarodowa

 • stworzenie narzędzi edukacyjnych

 • stworzenie słowników i przewodników dla uczniów i dorosłych związanych z tematyką fałszywych informacji

 • praca na platformach edukacyjnych

 • nagrywanie filmów, spotów itp

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji uczniów do projektu oraz ogólne zasady uczestnictwa w projekcie.

 2. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

§ 2.

Uczestnicy projektu i kryteria naboru

 1. Uczestnikiem projektu może być uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Lęborku

   

 2. Szczegółowe kryteria naboru uczestników do projektu są następujące:

 • znajomość języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie umożliwiającym komunikację

 • zaangażowanie i terminowe realizowanie postawionych zadań.

 • wysoka jakość zrealizowanych zadań

 • pisemna zgoda rodziców na przyjęcie gości z krajów partnerskich podczas ich wizyty w Polsce (zakwaterowanie i wyżywienie).

 • frekwencja na spotkaniach dotyczących realizacji projektu

 • udział w konkursach związanych z projektem.

 • pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w wyjeździe projektowym.

3. Uczeń, który nie chce wyjechać na krótkoterminową wymianę może brać udział w projekcie uczestnicząc w działaniach w kraju.

 

 

§ 3

Szczegółowa procedura rekrutacji

 1. Organizację procesu rekrutacji przeprowadzi koordynator projektu wraz z nauczycielskim zespołem projektowym

 2. Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w terminie od 18.09.2018 - 28.09.2018r. Przewiduje się także rekrutację dla klas I we wrześniu 2019 r.

 3. Rekrutację właściwą poprzedzą działania informacyjno- promocyjne w postaci informacji przekazywanej na stronie internetowej szkoły oraz w trakcie spotkań bezpośrednich z potencjalnymi uczestnikami projektu oraz poprzez przekazanie informacji wszystkim wychowawcom na Radzie Pedagogicznej.

 4. W trakcie rekrutacji zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w projekcie kobiet i mężczyzn, uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Lęborku, którzy kwalifikują się do udziału.

 5. Rekrutacja odbywać się będzie na następujących zasadach:

 • stworzenie listy podstawowej uczniów uczestniczących w projekcie, którzy wykonali powierzone zadania w terminie

 • stworzenie listy rezerwowej uczniów chcących brać udział w projekcie

6. Koordynator i zespół nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu będzie czuwał na terminowością i jakością wykonywanych zadań przez uczniów.

7. W przypadku niewywiązywania się ucznia z przydzielonych zadań projektowych, braku chęci do rozwijania umiejętności językowych i wiedzy z zakresu projektu uczeń zostanie skreślony z listy projektowej, a na to miejsce wejdzie uczeń z listy rezerwowej.

 

 

§4

Warunki uczestnictwa w krótkoterminowych wymianach uczniów

 1. Warunkiem uczestnictwa w krótkoterminowej wymianie uczniów jest oddanie kompletu wymaganych dokumentów, których wykaz znajduje się na stronie szkoły w zakładce Erasmus+

 2. Pierwszeństwo wyboru kraju mają uczniowie, którzy wykonali w terminie i najlepiej zadania projektowe.

 3. Uczniowie przy wyborze kraju muszą uwzględnić kalendarz roku szkolnego i ważnych egzaminów.

 

§ 5

Sposób organizacji krótkoterminowych wymian uczniów

1. Krótkoterminowa wymiana uczniów będzie trwała sześć dni + dwa dni podróży.

2. W ramach budżetu projektu uczestnicy mają zapewnione środki finansowe na podróż, wyżywienie, realizację programu.

3. Organizacją podróży zajmować się będzie koordynator projektu i projektowy zespół nauczycieli.

4. Organizacją zakwaterowania u rodzin zajmować się będzie koordynator projektu z kraju partnerskiego.

5. Każdy uczeń jest zobowiązany do posiadania karty ubezpieczenia EKUZ

6. Koordynator projektu dodatkowo ubezpiecza wyjeżdżającą grupę -NW, koszty leczenie, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.

 

 

§ 6

Postanowienia końcowe

  1. I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Lęborku zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do Regulaminu lub wprowadzania dodatkowych postanowień, jeśli wynikać one będą z obowiązków związanych z prawidłową realizacją projektu.

 

 

 

 

Dyrektor: Katarzyna Wach

Zespół projektowy:

Anita Niedziela

Iwona Lis

Beata Majko-Tutak

Aneta Okoń

Robert Warszawski

Robert Apanowicz

 

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage