XLII OLIMPIADA HISTORYCZNA 2015/2016: Eliminacje szkolne – tematy pisemych prac badawczych:

Temat 1. Specjalność: Starożytność

Otia post negotia. Czas wolny i rozrywki w świecie rzymskim

Temat 2. Specjalność: Średniowiecze

Rola wypraw krzyżowych w dziejach średniowiecznej Europy

Temat 3. Specjalność: Epoka nowożytna

Miejsce Rosji w polityce europejskiej XVII i XVIII w.

Temat 4. Specjalność: Historia XIX w.

Bałkany w polityce państw europejskich od 1815 do 1914 r.

Temat 5. Specjalność: Historia XX w.

Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej – sukcesy i porażki

Temat 6. Specjalność: Historia parlamentaryzmu w Polsce

Konstytucja 3 Maja - rola i znaczenie na tle innych konstytucji XVIII wieku

Temat 7. Specjalność: Historia regionu

Czas Solidarności. Ludzie i wydarzenia lat 1980-1981 w moim regionie

 

UWAGA!

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Olimpiady Historycznej praca pisemna, nie licząc ewentualnej strony tytułowej, nie może przekraczać 10 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (Times New Roman, 12, interlinia 1.5, marginesy 2,5 cm; maks. 20 tys. znaków ze spacjami). W pracy muszą zostać wykorzystane lektury historyczne – pod tym pojęciem rozumie się monografie naukowe, popularnonaukowe, artykuły z czasopism historycznych – naukowych i popularnonaukowych. Do pracy musi być załączony wykaz wykorzystanych lektur w postaci bibliografii umieszczonej na dodatkowej stronie. Praca pisemna powinna wykazać umiejętność samodzielnego gromadzenia informacji, analizy źródeł oraz konstruowania dłuższej wypowiedzi, a także samodzielnej oceny problemu. W zakresie wiadomości powinna wykazać znajomość różnych relacji i ocen historiografii.

 

Szczegółowe informacje na temat wymogów dotyczących przygotowania prac pisemnych oraz trybu ich przekazywania do Komitetów Okręgowych Olimpiady zawiera Regulamin Olimpiady Historycznej.

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage