Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

serdecznie zaprasza wszystkich uczniów  szkół ponadgimnazjalnych

do udziału

anglojęzycznym konkursie europejskim

 

Harmonogram

20 grudnia 2018 – nadsyłanie zgłoszeń

7 – 17 stycznia 2019 – I etap (odbywa się w szkołach)

25 lutego 2019 – ogłoszenie wyników I etapu (wyniki przesłane mailowo do opiekuna uczniów)

2 kwietnia 2019 – finał konkursu – finaliści etapu        szkolnego rozwiązują test w WSAiB przy ulicy Kieleckiej 7 w Gdyni.

 

Podczas finału konkursu uczniowie będą mieli możliwość wysłuchania prelekcji  wykładowcy uczelni oraz spotkania z firmami branżowymi.

 

Zakres tematyczny konkursu wiedzy o Unii Europejskiej jest tożsamy z niniejszymi elementami podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Historia – wybrane elementy podstawy programowej - poziom podstawowy

Uczeń charakteryzuje kontynuację procesu integracji w Europie i przedstawia główne etapy rozwoju Unii Europejskiej.

Geografia – wybrane elementy podstawy programowej - poziom podstawowy

Uczeń posługuje się mapą podziału politycznego świata do analizy procesów społeczno-ekonomicznych

Uczeń  wskazuje obszary koncentracji ludności i małej gęstości zaludnienia oraz określa czynniki i prawidłowości w zakresie rozmieszczenia ludności świata;

WOS – wybrane elementy podstawy programowej – poziom podstawowy

Uczeń wymienia obowiązujące akty prawa pierwotnego Unii Europejskiej; lokalizuje jej państwa członkowskie; przedstawia podstawowe obszary i zasady działania Unii Europejskiej;

Uczeń przedstawia najważniejsze instytucje Unii Europejskiej: Komisję, Radę, Parlament, Radę Europejską i Trybunał Sprawiedliwości;

Uczeń przedstawia prawa obywatela Unii Europejskiej; rozważa kwestię korzyści i kosztów członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

WOS – wybrane elementy podstawy programowej – poziom rozszerzony

Integracja europejska. Uczeń:

 1. wykazuje kulturowe i historyczne podwaliny jedności europejskiej;
 2. przedstawia etapy powojennej integracji europejskiej (w aspekcie gospodarczym – od strefy wolnego handlu do wspólnego rynku) i najważniejsze postanowienia aktów prawa pierwotnego: Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, traktatu fuzyjnego i Jednolitego Aktu Europejskiego;
 3. przedstawia integrację w ramach Unii Europejskiej (w aspekcie gospodarczym – od wspólnego rynku do unii gospodarczo-walutowej) i najważniejsze postanowienia aktów prawa pierwotnego: Traktatu o Unii Europejskiej (traktatu z Maastricht), traktatu amsterdamskiego i traktatu nicejskiego;
 4. rozważa kwestię charakteru prawnego Unii Europejskiej, korzystając z przepisów traktatu z Lizbony i wskazując na zasady pomocniczości, subsydiarności i solidarności;
 5. przedstawia zadania Rady Europejskiej i Parlamentu; wyjaśnia kwestię legitymizacji obu tych instytucji;
 6. przedstawia podział kompetencji pomiędzy Komisją i Radą; wyjaśnia strukturę Komisji oraz rolę komitetów i grup roboczych Rady;
 7. charakteryzuje działalność Unii Europejskiej w sferze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych; przedstawia najważniejsze kompetencje jej instytucji sądowych;
 8. charakteryzuje działalność Unii Europejskiej w sferze polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa i obrony; przedstawia pozycję i zadania Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa; rozważa kwestię globalnej roli Unii Europejskiej;
 9. wyjaśnia założenia strefy euro; przedstawia zadania Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych;
 10. przedstawia dochody i wydatki budżetowe Unii Europejskiej i procedurę tworzenia budżetu ogólnego; charakteryzuje zadania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego;
 11. charakteryzuje działalność Unii Europejskiej w polityce spójności społecznej i gospodarczej oraz konkurencji i ochrony konsumentów;
 12. przedstawia działalność Unii Europejskiej w wybranych politykach sektorowych (polityce: kulturalnej; kształcenia i młodzieży; badań i rozwoju technologicznego; handlowej; rolnej; transportowej; ochrony środowiska; energii, małych i średnich przedsiębiorstw);
 13. przedstawia fundusze Unii Europejskiej i podaje przykłady ich wykorzystania na poziomie regionalnym i centralnym w Rzeczypospolitej Polskiej

 

  Pobierz informację w postaci pliku pdf

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im.S.Żeromskiego w Lęborku

84-300 Lębork; ul.Dygasińskiego 14

tel.: (59) 862 12 93

sekretariat(at)lo1.lebork.pl

d  dziennik
p  poczta
f  fanpage