Pierwsze posiedzenie Rady rozpoczęło się od odczytania protokołu z kontroli doraźnej jaką przeprowadziło KO delegatura w Słupsku. Tematem kontroli była problematyka nadzoru pedagogicznego, przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Wyniki kontroli były korzystne dla szkoły, choć część nauczycieli nie kryła swojego rozczarowania postawą przedstawicieli delegatury KO w Słupsku, którzy w sposób bezkrytyczny przyjmowali wszystkie skargi płynące od rodziców.

Dzięki projektowi "Tandemem do świetlanej przyszłości" szkoła wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne, głównie sprzęt audiowizualny.

Od nowego roku szkolnego nie było już naszych sąsiadów - nastąpiła likwidacja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych - ostatnie klasy zostały przeniesione do Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.