1. Wygenerować liczb typu int o rozmiarze 1000 i wypisać jej elementy w odwrotnej kolejności.
 2. Dana jest tablica liczb typu int o rozmiarze 1000. Wczytać liczbę całkowitą k, następnie wyznaczyć ilość wystąpień liczby k w tablicy.
 3. Dana jest tablica liczb typu int o rozmiarze 1000. Napisać program, który wyznaczy element tablicy najmniej różniący się od średniej arytmetycznej wszystkich elementów tablicy.
 4. Dana jest tablica liczb typu int o rozmiarze 1000. Napisać program, który oblicza ilość wystąpień każdego elementu tablicy oraz zapisuje każdy z elementów i ilości ich wystąpień do osobnych tablic.
 5. Dana jest tablica liczb typu int o rozmiarze 1000. Napisać program, który wypisze te elementy tablicy, które powtarzają się oraz dla każdego powtarzającego się elementu poda ilość jego wystąpień.
 6. Dana jest tablica liczb typu int o rozmiarze 1000. Napisać program, który wypisze te elementy tablicy, które nie powtarzają się.
 7. Dana jest tablica liczb typu int o rozmiarze 1000. Napisać program, który wyznaczy wszystkie pary kolejnych elementów tablicy o tej własności, że jeden element z pary jest kwadratem drugiego.
 8. Dana jest tablica liczb typu int o rozmiarze 1000. Napisać program, który wyznaczy wszystkie trójki kolejnych elementów tablicy o tej własności, że drugi element jest średnią arytmetyczną pierwszego i trzeciego.
 9. Dana jest tablica liczb typu int o rozmiarze 1000. Napisać program, który wyznaczy wszystkie trójki kolejnych elementów tablicy o tej własności, że pierwszy element jest parzysty, drugi nieparzysty, a trzeci jest sumą dwóch pierwszych.
 10. Dana jest tablica liczb typu int o rozmiarze 1000. Napisać program, który wyznaczy w tablicy liczbę najrzadziej i najczęściej występującą.
 11. Wprowadzić liczbę naturalna n:3..1000. Wygenerować stosując rand()%n ciąg 1000 liczb. Wyznaczyćróżnicę pomiędzy ilością wystąpień liczby najczęściej i najrzadziej wylosowanej.
 12. Wprowadzić liczbę naturalna n: 10..30. Napisać program, który wygeneruje 1000 liczb naturalnych ze zbioru {l, 2,..,n}, a następnie poda częstości występowania poszczególnych liczb w kolejności niemalejącej (decyduje ilość wystąpień).