ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku

w roku szkolnym 2018/2019

Podstawa prawna:

 

 - art. 149, 155, 165, 204 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60);

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz.586);

- § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r., nr 506, Dz.U. z 2011 r. nr 176, poz. 1051)

 - zarządzenie nr 7 /2018 pomorskiego kuratora oświaty z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie pomorskim.

 

 

§ 1

O przyjęciu do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Lęborku decyduje suma punktów poniższego postępowania kwalifikacyjnego:

 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego.
 2. Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony z części egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum przyznaje się liczbę punktów zgodnie z w/w Rozporządzeniem MEN.
 3. Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez Dyrektora I LO jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
  1. Oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum będą przeliczane wg poniższej zasady:
 4. stopień celujący                     18 punktów
 5. stopień bardzo dobry             17 punktów
 6. stopień dobry                         14 punktów
 7. stopień dostateczny                8 punktów
 8. stopień dopuszczający          2 punkty

 

 1. Punkty za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum będą przyznawane z następujących przedmiotów:

 

KLASA

PUNKTOWANE  PRZEDMIOTY

A

j. polski

matematyka

informatyka

j. angielski

B

j. polski

matematyka

chemia

j. angielski

C

j. polski

matematyka

historia

j. angielski

D

j. polski

matematyka

historia

j. angielski

 

 

 1. Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, które będą uwzględnione w procesie rekrutacji:
 2. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów

 

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będący konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
 2. finalista konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 3. laureatkonkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 4. finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

 

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będący konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
 2. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 3. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 4. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 5. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
 6. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 7. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punktów

 

 1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. b i c, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym – 4 punkty
  • krajowym – 3 punkty
  • wojewódzkim – 2 punkty
  • powiatowym – 1 punkt

 

 1. maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wymienionych w punkcie b wynosi 18 punktów

 

 1. kurator oświatycorocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświatylub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjum, oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.

 

 1. osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnegow szczególności w formie wolontariatu,  – 3 punkty

 

 

§ 2

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, jest przyjmowany w pierwszej kolejności.

§ 3

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 4

Do poszczególnych klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Lęborku w roku szkolnym 2018/2019 zostaną przyjęci  uczniowie z największą liczbą punktów:

 • klasa  „A” – 30 uczniów
 • klasa  „B” – 30 uczniów
 • klasa  „C” – 30 uczniów
 • klasa  „D” – 30 uczniów

 

§ 5

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2018/2019 to:

klasa „A”

 • języki obce: język angielski i język niemiecki;
 • przedmioty rozszerzone: informatyka: programowanie/grafika komputerowa,  matematyka, fizyka,

 

klasa „B”

 • języki obce: język angielski i język niemiecki;
 • przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski

 

klasa „C”

 • języki obce: j. angielski;  j. niemiecki lub j. rosyjski*,
 • przedmioty rozszerzone: wos lub geografia** j. angielski,  j. niemiecki lub j. rosyjski*;

klasa „D”

 • języki obce: j. angielski, j. hiszpański
 • przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, j. hiszpański

 

 

* uczniowie dokonują wyboru języka 03.09.2018 r.

** uczniowie dokonują wyboru przedmiotu rozszerzonego z końcem II semestru roku szkolnego 2018/2019

 

 

Wymagane dokumenty:

 -     dokumenty systemu elektronicznego

 • kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,
 • po przyjęciu do szkoły: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karta informacyjna
 • karta zdrowia ucznia wraz z kartą szczepień
 • 2 fotografie

 

§ 6

Kalendarz rekrutacji I LO:

 • od 14 maja do 20 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły (sekretariat I LO) dokumentów i podań o przyjęcie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Lęborku (rejestracja w systemie elektronicznym)
 • od 22 do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – dostarczenie przez kandydata kopii świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • 6 lipca 2018 r. do godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły
 •  od 6 do 11 lipca 2018 r. do godz. 15.00 – kandydaci (rodzice kandydatów) umieszczeni na listach zakwalifikowanych przyjętych do szkoły (poszczególnych klas) potwierdzają wolę podjęcia nauki składając oryginały: świadectwa gimnazjalnego i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • 12 lipca 2018 r.od godz. 12.00 – ogłoszenie listy przyjętych do szkoły na podstawie złożonych oryginałów świadectw
 • 12 lipca 2018 r. godz. 12.30 – spotkanie przyjętych kandydatów z dyrektorem i   wychowawcami klas
 • Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku rozpatruje odwołania od wyników i przebiegu rekrutacji w terminie 3 dni od ogłoszenia listy przyjętych do szkoły

§ 7

Nad prawidłowym przebiegiem procesu rekrutacyjno – kwalifikacyjnego czuwa Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły w składzie:

przewodniczący -  mgr Bogusław Woss

sekretarz szkoły – Iwona Bartko

członkowie

 - mgr Robert Warszawski

 - mgr Robert Apanowicz

 - mgr Krystian Springman