Rekrutacja

REKRUTACJA 2018/2019 – Zarządzenie nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty

POMORSKI KURATOR OŚWIATY

 

ZARZĄDZENIE nr 7/2018
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie pomorskim.

 

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz art. 20 wa ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.)  w związku art. 149, 155, 165, 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203)

zarządzam co następuje:

Zmiany w ofercie edukacyjnej naszego liceum na rok szkolny 2018/2019

Po spotkaniu 30.01.2018 r. dyrektorów szkół w Lęborskim Starostwie organ prowadzący szkołę, biorąc pod uwagę wyniki ankiet gimnazjalistów dotyczących wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, poprosił o weryfikację oferty edukacyjnej w naszym liceum, stąd zasadnicza zmiana ofertowa dla klasy 1c.