Witamy w I Liceum Ogólnokształcącym w Lęborku.

Jesteśmy szkołą o 71-letniej tradycji, należącą do najlepszych w regionie.

Stwarzamy naszym uczniom możliwość rozwoju w wielu dziedzinach – od matematyki, poprzez przedmioty przyrodnicze po nauki humanistyczno-społeczne i języki obce.

Z myślą o wszechstronnym rozwoju uczniów realizujemy szereg projektów. Zapraszamy i gościmy ludzi nauki oraz wybitne postacie najnowszej historii i kultury. Otwarci na świat uczestniczymy w międzynarodowych wymianach młodzieży. Dbamy o unowocześnianie naszej bazy dydaktycznej.

Nasz największy kapitał to jednak bardzo zdolna i ambitna  młodzież oraz doświadczeni nauczyciele, tworzący w szkole przyjazną atmosferę i niepowtarzalny klimat.

 

 

„Sukces jest wynikiem właściwej decyzji”.

Eurypides

 

Gimnazjum i co dalej ?

Sprawdź w naszej ofercie, czy I LO, to jest TO, … czego szukasz.

 

Oferta edukacyjna I Liceum Ogólnokształcącego

im. Stefana Żeromskiego w Lęborku

na rok szkolny 2017-2018

 

Aby powstała dobra oferta edukacyjna, to głównym zadaniem szkoły była analiza dotychczasowych wyborów i wyników egzaminów maturalnych, rekrutacji na wyższe uczelnie, a także uwagi i wnioski płynące ze strony Rodziców i Uczniów. Uwzględniając to wszystko staraliśmy się opracować ramowe plany nauczania, które pozwalałyby na kontynuację dotychczasowych osiągnięć szkoły, a także na utrzymanie jej charakteru. Staraliśmy się tak dobrać przedmioty rozszerzone, aby dawały one absolwentowi jak najlepsze przygotowanie do przyszłych studiów na wyższych uczelniach i satysfakcję ze zdobytej wiedzy czyli stawiamy na kształcenie proakademickie. Jednocześnie chcieliśmy utrzymać ducha reformy i doprowadzić do tego aby uczeń mógł się przygotowywać do matury wyłącznie z wybranych przez siebie przedmiotów, dlatego nie wprowadzamy przedmiotów uzupełniających czy też dodatkowych.

Oferta nasza jest przejrzysta, jasna i mamy nadzieje, że zrozumiała. Nie oferujemy programów czy przedmiotów, które mogą budzić wasze wątpliwości czy też nieprzydatnych w dalszej edukacji. Robiliśmy to wszystko z myślą o naszych uczniach.

 

 

Podejmując decyzję o wyborze szkoły, bierzcie także pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia I Liceum Ogólnokształcącego :

Ø  Ponad 70 letnia tradycja funkcjonowania Liceum;

Ø  Ponad 8100 absolwentów;

Ø  Bardzo dobre wyniki osiągane przez uczniów na egzaminach maturalnych;

Ø  Liczne sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych;

Ø  Sport i wychowywanie młodzieży poprzez aktywność fizyczną;

Ø  Organizacja zajęć pozalekcyjnych - efektywne rozwijanie uzdolnień uczniów;

Ø  Udoskonalanie bazy szkoły;

Ø  Zapewnienia bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły;

Ø  Program wymiany ze szkołami partnerskimi;

Ø  Utożsamianie się młodzieży ze szkołą.

 

Zapraszamy do rozważenia naszej oferty, a także do odwiedzenia szkoły i wzięcia udziału w dniach otwartych.

I Liceum Ogólnokształcące

im. Stefana Żeromskiego

ul. A. Dygasińskiego 14

84-300 Lębork

www.lo1.lebork.pl

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku.

 

Klasa A - politechniczna

 

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka. 

Nauka matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym rozwija w znacznym stopniu myślenie matematyczne i wyobraźnię przestrzenną, myślenie logiczne i abstrakcyjne. W dobie intensywnie rozwijających się i zmieniających nowoczesnych technologii klasa o rozszerzeniu przedmiotów: matematyki, fizyki i informatyki daje solidną podstawę dla wielu zawodów wskazywanych przez analityków rynku pracy jako zawody przyszłości w najbliższych dziesięcioleciach.

Klasa przygotowuje do podjęcia studiów przede wszystkim na uczelniach politechnicznych  i technicznych lub studiowania nauk ścisłych: matematyki, fizyki, chemii, astronomii czy informatyki na uniwersytetach.

Ponadto:

 • lekcje matematyki i fizyki prowadzone przez nauczycieli akademickich.
 • wykłady otwarte na Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej,
 • wycieczki programowe do Pomorskiego Ośrodka Technologicznego,
 • grupowe i indywidualne formy przygotowania do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Nasi uczniowie z powodzeniem startują w Olimpiadach: Matematycznej, Fizycznej, Astronomicznej, Konkursie Fizycznym „Lwiątko”, Konkursie Matematycznym „Kangur”

Matematyka jako dziedzina rozwijająca myślenie analityczne, bardzo ważne dla wielu nauk powszechnie uznanych za humanistyczne, otwiera także możliwość aplikowania na takie kierunki jak np. psychologia lub socjologia czy prawo.

 

Klasa B - biologiczno – medyczna

 

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia,

trzeci przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka, język polski, j. angielski, j. niemiecki, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

Uczniowie tej klasy mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju projektach ekologicznych oraz akcjach promujących zdrowy styl życia. W szkole posiadamy nowoczesne pracownie biologiczne oraz chemiczne. Współpracujemy z Uniwersytetem Gdańskim oraz z terenowymi instytucjami biologicznej edukacji pozaszkolnej.

Dla uczniów klas medycznych organizujemy certyfikowane kurs pierwszej pomocy PCK.

W szkole działa Grupa Ratownictwa Przedmedycznego, a uczniowie biorą udział w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy. Organizujemy spotkania z lekarzami, honorowymi krwiodawcami, policjantami z działu profilaktyki uzależnień.

Najbardziej ambitni uczniowie próbują swoich sił w  olimpiadach i konkursach przedmiotowych, do których przygotowują się pod kierunkiem bardzo doświadczonych nauczycieli biologii i chemii. Corocznie uczniowie I LO zdobywają znaczące miejsca w konkursach i olimpiadach z tych przedmiotów. Ten profil klasy dobrze przygotowuje do podjęcia studiów medycznych i na kierunkach pokrewnych medycynie, a także studiów z zakresu szeroko rozumianych nauk przyrodniczych:  biologii, chemii, intensywnie rozwijającej się biotechnologii, kosmetologii, dietetyki. kierunków związanych z ochroną środowiska i bezpieczeństwa żywności, wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji.

Warto zwrócić też uwagę na mało do tej pory doceniane, lecz istotne dla gospodarki takie kierunki jak: ogrodnictwo, rolnictwo, technologie drewna czy technologie żywności i żywienia człowieka oraz towaroznawstwo.

Według analityków rynku pracy zawody związane z ochroną zdrowia więc nie tylko medycyna, ale także szereg zawodów pokrewnych tej nauce począwszy od fizykoterapii, poprzez pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, radiologię itp. są tzw. „zawodami przyszłości”.

 

Klasa C – turystyczno - biznesowa

 

Przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka,

trzeci przedmiot do wyboru: biologia, fizyka, chemia, język polski, język angielski, j. niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

W trakcie kształcenia przewidywane są zajęcia z szeroko pojętej przedsiębiorczości (Koło Młodego Przedsiębiorcy), zajęcia z języka obcego z elementami języka biznesu oraz warsztaty z zarządzania i marketingu, reklamy i komunikacji interpersonalnej.

Uczniowie biorą udział w ogólnopolskich projektach proponowanych przez m.in.: Narodowy Bank Polski, Giełdę Papierów Wartościowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Uczniowie mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych: Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Matematycznej.

We współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu będą realizowane dodatkowe zajęcia z geografii i matematyki.

Dodatkowo uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę z edukacji regionalnej i turystyki, a na zajęciach języka obcego poznają specyficzne słownictwo i struktury językowe charakterystyczne dla tych dziedzin.

Nauka na tym profilu przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z  geografii i  matematyki.

Absolwenci mogą podjąć studiować m.in.: gospodarkę przestrzenną, ochronę środowiska, zarządzanie  i marketing, bankowość, ekonomię, finanse, turystykę, zarządzanie turystyką, marketing turystyczny, handel zagraniczny i in.

 

Klasa D medialno - prawna

 

Przedmioty rozszerzone: historia, geografia,

trzeci przedmiot do wyboru:matematyka, fizyka, język polski, j. angielski, j. niemiecki, chemia, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

Jeżeli masz duszę humanisty, chcesz realizować swoje artystyczne pasje, doszlifować warsztat literacki, pogłębić wiedzę z historii, literatury, sztuki, języków obcych, czy nauk społecznych, powinieneś wybrać ten profil.

Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju projektach, olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz wycieczkach dydaktycznych, np.

 • międzynarodowa wymiany młodzieży,
 • zloty szkół im. Stefana Żeromskiego,
 • wycieczki programowe do muzeów i galerii,
 • debaty na tematy historyczne i dotyczące współczesności,
 • spotkania z ludźmi kultury i polityki,
 • zajęcia z edukacji dziennikarskiej,
 • grupowe i indywidualne formy przygotowania do udziału w Olimpiadach: Historycznej, Wiedzy o Prawach Człowieka, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Mediach, Literatury i Języka Polskiego, Języka Angielskiego, Filozoficznej.

Współpracujemy z Katedrą Filologii Klasycznej  Uniwersytetu Gdańskiego.

 Podobne działania pozwoliły poprzednim rocznikom naszych humanistów osiągnąć sukcesy takie, jak uzyskanie tytułów laureatów i finalistów olimpiad centralnych, uzyskanie bardzo dobrych wyników matur z przedmiotów humanistycznych, indeksy na wybrane kierunki studiów na prestiżowych uczelniach.

Wybierając ten profil, możesz w przyszłości poważnie myśleć o szerokiej gamie studiów, takich jak:  prawo, administracja, archeologia, europeistyka, politologia, stosunki  międzynarodowe. Możesz studiować wszystkie dostępne filologie, nawet te najbardziej egzotyczne, kulturoznawstwo, dziennikarstwo oraz międzywydziałowe studia humanistyczne.