ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku

w roku szkolnym 2017/2018

Podstawa prawna:

 

- art. 149, 155, 165, 204 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60);

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz.586);

- § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r., nr 506, Dz.U. z 2011 r. nr 176, poz. 1051)

- zarządzenie nr 24 /2017 pomorskiego kuratora oświaty z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności

 

§ 1

Nabór do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Lęborku przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły decyzją Rady Pedagogicznej.

 

§ 2

O przyjęciu do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Lęborku decyduje suma punktów poniższego postępowania kwalifikacyjnego:

 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego.
 2. Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony z części egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum przyznaje się liczbę punktów zgodnie z w/w Rozporządzeniem MEN.
 3. Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez Dyrektora I LO jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
 4. Oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum będą przeliczane wg poniższej zasady:
 • stopień celujący: 18 punktów
 • stopień bardzo dobry: 17 punktów
 • stopień dobry: 14 punktów 
 • stopień dostateczny: 8 punktów 
 • stopień dopuszczający: 2 punkty 

 

 1. Punkty za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum będą przyznawane z następujących przedmiotów:

  KLASA

  NAZWA KLASY

  PUNKTOWANE  PRZEDMIOTY

  A

  politechniczna

  j. polski

  matematyka

  informatyka

  j. obcy

  B

  biologiczno- medyczna

  j. polski

  matematyka

  biologia

  chemia

  C

  turystyczno-biznesowa

  j. polski

  matematyka

  geografia

  j. obcy

  D

  medialno - prawna

  j. polski

  matematyka

  historia

  j. obcy

 2. Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, które będą uwzględnione w procesie rekrutacji:

a)      ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów

b)      uzyskanie w zawodach wiedzy będący konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

·         finalista konkursu przedmiotowego – 10 punktów

·         laureatkonkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

·         finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

c)      uzyskanie w zawodach wiedzy będący konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

·         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

·         dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

·         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

·         tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów

·         tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

·         tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punktów

d)     uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. b i c, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

·         międzynarodowym – 4 punkty

·         krajowym – 3 punkty

·         wojewódzkim – 2 punkty

·         powiatowym – 1 punkt

e)      maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wymienionych w punkcie b wynosi 18 punktów

f)       kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjum, oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.

g)      osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnegow szczególności w formie wolontariatu,  – 3 punkty

 

 

§ 3

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, jest przyjmowany w pierwszej kolejności.

§ 4

Do I LO będą kwalifikowani kandydaci, którzy otrzymali w trakcie postępowania kwalifikacyjnego bez minimum punktów.

 

§ 5

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 6

Do poszczególnych klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Lęborku w roku szkolnym 2017/2018 zostaną przyjęci  uczniowie z największą liczbą punktów:

·         klasa  „A” – 30 uczniów

·         klasa  „B” – 30 uczniów

·         klasa  „C” – 30 uczniów

·         klasa  „D” – 30 uczniów

 

§ 7

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2017/2018 to:

klasa „A” politechniczna

-           język angielski i język niemiecki;

-          przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

 

klasa „B” biologiczno – medyczna

-          język angielski i język niemiecki;

-          przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, 3 przedmiot do wyboru: :matematyka, fizyka, język polski, język angielski, język niemiecki, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, informatyka

 

klasa „C” turystyczno - biznesowa                   NOWOŚĆ !!!

-          język angielski i język niemiecki;

-          przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka, 3 przedmiot do wyboru: biologia,  j. angielski, fizyka, język polski, język niemiecki, chemia, wiedza o społeczeństwie, historia, informatyka

 

klasa „D” medialno - prawna

-          język angielski i język niemiecki;

-          przedmioty rozszerzone: historia, geografia, 3 przedmiot do wyboru:  matematyka, fizyka, język polski, język angielski, język niemiecki, chemia, biologia, wiedza o społeczeństwie, informatyka

 

 

§ 8

 

Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym i międzyoddziałowym (3 przedmiot rozszerzony w oddziale B, C i D od klasy drugiej). Wyboru klasy uczeń dokonuje na etapie naboru. Po pierwszej klasie uczniowie mogą dokonać zmiany klasy, a tym samym rozszerzeń wg kryteriów określonych przez szkołę w Statucie Szkoły. Wszyscy uczniowie w klasie pierwszej mają takie same zajęcia obowiązkowe.

 

Wymagane dokumenty:

 -     dokumenty systemu elektronicznego

-          kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

-          orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,

-          po przyjęciu do szkoły: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karta informacyjna

-          karta zdrowia ucznia wraz z kartą szczepień

-          2 fotografie

 

§ 9

Kalendarz rekrutacji I LO:

Ø  od 08 maja do 14 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły (sekretariat I LO) dokumentów i podań o przyjęcie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Lęborku (rejestracja w systemie elektronicznym)

Ø  od 23 do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – dostarczenie przez kandydata kopii świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Ø  7 lipca 2017 r. do godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły

Ø   od 10 do 13 lipca 2017 r. do godz. 15.00 – kandydaci (rodzice kandydatów) umieszczeni na listach zakwalifikowanych przyjętych do szkoły (poszczególnych klas) potwierdzają wolę podjęcia nauki składając oryginały: świadectwa gimnazjalnego i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

Ø  14 lipca 2017 r.do godz. 12.00 – ogłoszenie listy przyjętych do szkoły na podstawie złożonych oryginałów świadectw

Ø  14 lipca 2017 r. godz. 12.30 – spotkanie przyjętych kandydatów z dyrektorem i   wychowawcami klas

Ø  Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku rozpatruje odwołania od wyników i przebiegu rekrutacji w terminie 3 dni od ogłoszenia listy przyjętych do szkoły

§ 10

Nad prawidłowym przebiegiem procesu rekrutacyjno – kwalifikacyjnego czuwa Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły w składzie:

przewodniczący -  mgr Bogusław Woss

sekretarz szkoły – Iwona Bartko

członkowie

 - mgr Robert Warszawski

 - mgr Robert Apanowicz

 - mgr Krystian Springman

 - mgr Tomasz Tutak