download

STATUT I LO w Lęborku

download REGULAMIN SZKOŁY
download WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
download REGULAMIN PRIMUS INTER PARES
download REGULAMIN USTALANIA RANKINGU NAJLEPSZYCH UCZNIÓW
download KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/17
download REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
download ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK
download Zwolnienie z WF - druk
download Zwolnienie ucznia z zajęć - druk
download Usprawiedliwienie nieobecności - druk
download JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU: (ŚWIADECTW MATURALNEGO / ANEKSU DO ŚWIADECTWA MATURALNEGO / ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU)
download Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
download Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa