download

STATUT I LO w Lęborku

download REGULAMIN SZKOŁY (aktualizacja IX.2019)
download WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA (aktualizacja IX.2020)
download REGULAMIN FREKWENCJI
download REGULAMIN PRIMUS INTER PARES
download REGULAMIN USTALANIA RANKINGU NAJLEPSZYCH UCZNIÓW
download KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21 
download REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
download ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK
download REGULAMIN STUDNIÓWKI
download ZASADY ORGANIZOWANIA I PRZEBIEGU STUDNIÓWKi
download Zwolnienie z WF - druk
download Zwolnienie ucznia z zajęć - druk
download Usprawiedliwienie nieobecności - druk
download JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU: (ŚWIADECTW MATURALNEGO / ANEKSU DO ŚWIADECTWA MATURALNEGO / ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU)
download Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
download Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
download Deklaracja braku zgody na udział dziecka w lekcjach religii
download Deklaracja braku zgody na udział dziecka w lekcjach wychowania do życia w rodzinie
download Rejestr wyjść grupowych uczniów obowiązujący w I Liceum Ogólnokształcącym
  download Podręczniki na rok szkolny 2019/20

 

 

MATURA 2021

Informacje maturalne ►